Top > dragonoceancrib3205

Khu ph?c h?p Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Trong qu?n th? du l?ch Đ?C ĐÁO này, Dragon Ocean Đ? S?n t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t? v?i di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. R?ng Đ?i D??ng Đ? S?n s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? phát tri?n c?a du l?ch Đ? S?n trong 2-3 năm t?i. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bao b?c b?i thiên nhiên và t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a.Nó có 480ha đ?t khai hoang, đáp ?ng các tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Bãi bi?n nhân t?o c?a nó tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. ? bãi bi?n này, n??c bi?n luôn trong xanh, c?i thi?n đáng k? đ? đ?c ? bi?n Đ? S?n. The Dragon Ocean Đ? S?n là tên chính th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco tri?n khai t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Dragon Ocean Đ? S?n đ??c m?nh danh là khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? mang đ?n nhi?u đ?ng c?p cho Vi?t Nam. Đây là m?t trong nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n ti?m năng và đ?t giá nh?t c?a thành ph?.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


リロード   新規 編集 凍結 差分 添付 複製 名前変更   ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 12:57:01 (85d)